Azt Ábrahám ősatya szívével jelentette ki!


És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.

(1 Móz. 22,2)


Ábrahám a zsidó nép atyja, Isten választottja, az Örökkévaló barátja.
Engedelmes életének legtündöklőbb magaslatán járunk most. Húzzuk le tehát saruinkat,mert szent ez a hely, ahol állunk.

Az Örökkévaló kérésére azonnal kész feláldozni fiát, a legdrágábbat, az egyetlenegyet, akit szeretett.


Az Örökkévaló iránti hűségében fájdalmas szívét felvitte a Mórija hegyére, a legdrágábbat feltette az oltárra, és mielőtt tüzet gyújtott volna kinyújtotta kezét, hogy levágja fiát.

De Isten kiáltással közbeszólt: „Én magamra esküszöm, mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván megáldalak téged..."


Semmi sincs véletlenül. Minden Isten rendezése. Így ez a történet -a maga megbotránkoztató kezdetével és csodálatos végével- túlmutat önmagán. Az Örökkévaló Isten itt magáról beszél. Atyai szeretetének kibeszélhetetlen titkát rejtette el ebben a történetben , hogy az idők teljességében lelepleződjék és tündököljön majd a Koponya hegyén.

Az Örökkévaló akkora szeretetet érzett az elveszett világ iránt, hogy fogta Egyetlenegyét, akit szeretett, akiben gyönyörködött, és kinek a kezébe adott mindent, és fájdalmas szívvel, de felkísérte Mórija hegyre. Az elfogatás éjszakáján ő kötöztette meg, ő volt az, aki felfeszíttette a katonák által az oltárra, és ő helyezte rá a világ összes bűnét, az azt érdemlő átokkal, és ő oltotta ki szerelmes Fia életét.
Isten ezt Ábrahámtól nem kívánta, és senkitől sem kéri. Isten határozottan tiltotta, hogy zsidók embert áldozzanak. Ezt meghagyta magának, mikor az Isten- és Emberfiát a keresztre szegeztette.

Mivel a zsidóknak csak egy ősatyjuk van; Ábrahám, ezért Isten mint legalkalmasabb eszközön, az Ábrahám szívén keresztül vallott arról, hogy mire lesz képes atyai szeretetében.

Az Isten iránti hűség és szeretet legszebb példája ez a Bibliában. Nincs még egy ehhez hasonló történet, mely ennyire kifejezné az Isten iránti engedelmességet.

Isten elkérte az idős Ábrahámtól az egyetlen kincsét. Prófétai filmkockák sorozata következik . Isten nem azt kérte tőle, hogy küldje el magától a pusztába, egy tömlő vízzel, mint Izmáel esetében tette. Most azt kérte, hogy menjenek együtt, kettesben, egy hosszú úton, a Mórija hegyére, és közben ne forduljanak vissza.

Azt kérte, hogy kötözze meg fiát. Azt kérte, hogy ő maga tegye fel az oltárra. Azt kérte, hogy vegye a kést, és nézzen bele félelemtől megdermedt fia riadt tekintetébe. Azt kérte hogy hallgassa végig fia könyörgését: „Hát megölsz Édesapám?” „Ugye ez nem igaz?”. Ábrahám pedig elszánt szívvel felemelte a kést. Nem látunk benne bizonytalanságot, nem fogta meg tétovázó gyengeség. Teljes erejéből készült lesújtani.

Óhatatlanul látom benne a megváltásunkat kiábrázoló aranyszálakat.


Látom az Atya elszánt arcát megmentésünk megszerzésére. Látom, hogy az Atya elkíséri Fiát az Olajfák hegyére. Jézus buzgón imádkozott, könyörgésében verítékei olyanok voltak mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Jézus nem a kereszthalált akarta elkerülni, nem a szegek ütötte sebek fájdalmától félt. Ő egytől félt; az Atya el fogja taszítani magtól...

Hallom, amint visszavonhatatlanul közli Fiával, hogy nem kerülheti el az átkot, hiszen rajta lesznek a világ bűnei, és azok büntetését kell elszenvednie. Hallom, amint engedelmesen „igen”-t mond.

Majd látom hogy a Fiú hagyja magát megkötözni, megkorbácsolni és, (mint egykor Izsák a hátán vitte a fát) látom vinni a keresztet. Látom Jézus szemében Izsák kétségbeesett tekintetét: „Apu , ugye nem bántasz engem? Ugye nem ölsz meg.” Az Isten Fia kereste atyja szerető tekintetét. Helyette bosszúállást, átkos kárhoztatást látott!. Az Atya felemelt kezében nem volt számára irgalom. Akkor Jézus a Dávid 22. zsoltárát idézve imádkozott és kiáltott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

Vajon mi zajlott le Istenben mikor lesújtott a keresztre? Kutasd Ábrahám szívét, és jobban megérted.


Mikor majd lehull a lepel zsidóság szeméről és szívéről, akkor felismerik ebben a történetben az isteni próféciát.


Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

József

József profétikus életútja kényszerítően utasítja figyelmünket a Messiás Jézus személyére...

Megnézem >

...

Siló

A „Siló” szó jelentése nem ismeretes, de kezdettől fogva a Messiás személyére vonatkoztatták...

Megnézem >

...

Szabadulás Egyiptomból

Mit jelent, hogy „leszállok, hogy megszabadítsam őt”? Azt, hogy személyesen veszem kezembe, és cselekszem! ...

Megnézem >